Em hoàn toàn đồng ý với lylycat. Nhập gia thì phải tùy tục mà.