Mình thấy VIC cũng có cái lý của họ.
Có vẻ như để sửa máy thì họ phải tháo miếng cao su để tiếp cận mấy con ốc ở dưới. Bình thường khi sửa xong họ sẽ làm sạch keo cũ và thêm keo mới vào để dán miếng...