trong này có ảnh của D7100 và af-p 18 55 không các bác.