Ðây là 2 ảnh mà mình ưa thích nhứt năm nay.

Khi nhìn vào ống kính mình dã có cảm giác model Edgar Morais cho mình đúng cái "look" của 2 Rock Stars nôii tiếng Jim Morrison và John Lennon.
...