Hai năm gần đây em ít có cơ hội chụp hình hơn hẳn so với những năm trước đó. Chính vì vậy năm 2008 này thu nhập từ anh cũng kém hẳn, hihi. Có vài tấm em thích nhất ạ, đa phần là gắn liền với những...