Lần đầu ra ngoài tỉnh làm ăn và cây cầu này đã dẫn tôi đến thất bại

Cầu thị Nại, dài nhất đông Nam Á, Nghe họ bảo thế

...