Tại vì nó là cháu tôi :)

1
http://thstudios.ca/dianmaikhoi/content/bin/images/large/D4DB0561.jpg

2
http://thstudios.ca/dianmaikhoi/content/bin/images/large/D4DB0563.jpg

3...