Cảm ơn tấm lòng của bác a

Vì yêu cầu của chương trình là in ngay lập tức và giao hình cho người được chụp, và chủ yếu là hình 10x15, nên nếu năm nay có một số đội chụp xung quanh trung tâm như...