Thông tin cửa hàng

1. Đây là link của bài viết chính trong box Canon liên quan đến bài nhận xét này do bạn chủ đi mua hàng gửi lên. Sau đó mình xin phép mở lại topic trong box này...