Tiếc cho 1 thương hiệu cá nhân 1 thời lẫy lừng. Nghe bảo anh em vẫn chưa tìm ra bạn phongln này luôn ;(