tiếc cho một thuơng hiệu mất bao công sức gây dựng trong lòng anh em chơi ảnh