rất hay nhưng tôi thấy mình cũng lương thiện nhưng sao cuộc đời vẫn bỏ qua tôi?