Có lẻ tấm 1 thừa sáng tý nhưng nó tạo chiều sâu! Quá đẹp!