Hình như mình có, để về lục lại ;)
Pin chắc giờ chai rồi ;)