Vài hình ảnh về workshop july 16th tại Arlington Texas[CENTER]