Bác Phong cho em một chân với nhá. Lâu rồi chẳng ảnh ọt nhân dịp này em muốn tham gia chụp cùng anh em cho vui.