Các mợ không được mời thía làm sao mà tham gia hả bác?