Sao mà giống em Canon 10D cậu bạn vừa tặng làm kỷ niệm . Cũng vị trí này mà thợ bảo do sensor , nhưng không phải trên sensor mà dưới kính sensor ,trên mặt cảm ứng ánh sáng . Mà đời cổ này lại không...