màu quá ổn, dynamic range khủng khiếp thật, medium có khác =.=