Bác Ocap công tác tại VTB ah, lúc nào a e giao lưu tí nhỉ