Ôi, D7100, mơ ước lâu òi mà chưa thực hiện dc. Hic.