ảnh 7100 màu ra tốt ghê, nhưng có phải ảnh nó hơi ám đỏ không!?