@shoji: bác chụp tấm này thấy hết vẽ sung sướng kiểu " oho big fish comes in!" Hahaha. Chúc mừng!!!