Bác thử Nissin 866 Mark II đi, GN 41 hồi pin nhanh cực, con này chụp ánh sáng quá đẹp (mặc dù màu lên không bằng SB910)...em thậm chí không dùng tản sáng mà vẫn không bị chát. Rất đáng tầm tiền đấy...