đẹp quá xá, biết chừng nào mình mới chụp được như các bác. hic