đẹp đấy bác, nhưng bác dụng ánh sáng flast nhiều quá, mất ánh sáng tự nhiên rồi