Hình như bác chủ toàn để flash đánh trực tiếp nên bị bóng phía sau, còn lại ảnh rất đẹp.