thích hinh này, độ sáng vừa phải trên mặt làm cho hình có chiều sâu thêm :)