Hãy cố gắng đọc tin tức từ nhiều hướng (cần trau dồi thêm ngoại ngữ) chúng ta sẽ biết rõ hơn. Không nên chỉ nhìn từ một hướng mà muốn mọi người phải nghe theo.