bác tăng contrast cục bộ quá, những fần thừa sáng bác kô giảm xuống. thành ra ảnh hơi bị chói.

PS cũng chưa ổn, ảnh hơi lem nhem.

em thử PS lại, nếu bác kô ưng, em sẽ delete
...