Mấy tấm này là "Vệt nắng cuối trời" phải không bác chủ ^^