Bác dùng flash nên ảnh bị dẹt, ít khối. Background bác chọn trống trải, ít màu sắc quá nên ảnh hơi bị buồn.