Theo e thấy thì phải resize lại truơc khi post anh ạ