Miễn không phải bù tiền sau khi bán bộ Canon,tôi chịu những dòng trên của anh,bởi tôi cũng có lúc nhìn đồ của mình và và chọn đồ để đổi máy và đồ chơi mới,tôi thì xấu tính ham chơi chống chán..Theo...