A7 thì ngon rồi, mỗi tội giờ lens FE hơi ít. Chừng 2015 thì ngon...