Ok, cảm ơn bạn rất nhiều, save để dành, nhiều khi muốn tìm lại tìm chẳng ra :)