Mấy bức ảnh này có thể làm khung ảnh để bàn thì tuyệt đẹp. Máy chụp đẹp quá!