Font Vn đủ loại:
Thay thế <chấm> với dấu chấm

http://file<chấm>talaweb<chấm>com/u1072298/home/Kho/FontVN<chấm>rar