Nếu muốn nhấn mạnh chất lượng cuả iPhone so với DRSL thì anh nên chụp 2 máy cùng một đối tượng, một cái chụp bằng iPhone, một cái chụp bằng DRSL. Theo tôi trong điều kiện ánh sáng tốt và ảnh chỉ xem...