ánh sáng đánh đẹp quá, e thích ánh sáng của series 1 :)