Chỉ có một cách để biết …

https://liiintz.blogspot.com/2020/05/chamonix-chi-co-mot-cach-e-biet.html

mỗi năm linh lại lên cho mình 1 chuyến du lịch ‘hành xác’ - lần này là đi trượt tuyết ở...