Canon quay lại cuộc đua MEGAPIXEL khi có thông tin rò rĩ về máy EOS R-S không gương lật 80+ Megapixel

https://s23527.pcdn.co/wp-content/uploads/2019/08/canon-eosrs-745x419.jpg.optimal.jpg

Theo...