Bác tâm chụp hình ít nhưng lúc nào cũng chất lượng hết á, lâu rồi không thấy anh vào nhà mới vậy anh Tâm, tụi em ngóng anh hoài...