quăng ảnh từ FB sang bên này khác gì đem rác từ quận 10 ném vào quận 1?