Em hoàn toàn ủng hộ box này, ai mua bán tốt sẽ được bà xon ủng hộ