e thích tấm 1 của aQB, tấm 3, em có cảm giác background hơi rối, không biết background mờ tí có tốt hơn không :)