Em đang xài máy GF2 kèm len kit. Giờ có nhu cầu tập chụp chân dung mà kiếm len M43 giá cao quá, trong khi máy của em chỉ là hàng bình dân.
Nên đang định mua 1 len MF 50mm cũ + ngàm chuyển, sẵn tập...