Bác 11002 ơi, trong các cách của bác thì em đã thử và kết quả cho thấy phương pháp thứ 2 của bác cho ra số liệu phù hợp nhất. Hoan hô bác, chỉ có điều sau khi thử xong các cách thì em lắp thừa ra 2...