các bác này rành wá nhỉ! Chỉ ngồi nhìn .... rồi học hỏi thô!