Thanks các pác đã làm cho newbie như em sáng ra được nhiều điều, đồng thời cũng ôn lại được 1 mớ kiến thức đã bỏ quên khá lâu rồi kh6ng xài.